helping_hands_logo

 

MİLLİ ŞERH PROJESİ

Şerh Yazım Kuralları :  

 

EK-1 İndir   (Bölüm Tahsis Dilekçesi)

EK-2 İndir   (Mali Hakların Devri Sözleşmesi)

EK-3 İndir   (Örnek Şerh Yazım Şablonu)

EK-4 İndir   (Güncelleme Dilekçe ve Sözleşmesi)

 

Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi yazım kuralları aşağıdaki gibidir.

1- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, her yazara tahsis edilen maddesine ilişkin özet, açıklama ve ilgili Yargıtay kararlarından oluşan bölümlerin toplamıdır.

2- Her şerh bölümünün kendine münhasır, özeti, açıklaması, kaynakçası ve kısaltmalar cetveli bulunur. Özette üstlenilen maddeyi tekrar etmekten kaçınılmalı; gerçekten açıklama kısmının özeti yapılmalıdır. Kaynakça ve kısaltmalar cetveli, alfabetik sıralanır.

3- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi’ne gönderilecek bölümler, işbu yazım kurallarının ekinde yer alan EK-3 isimli dosyadaki basit şablon izlenerek, gerektiğinde Türkçe, gerektiğinde İngilizce, mukayeseli hukuk dikkate alınarak kaleme alınır.

4- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi’ne gönderilecek bölümler, özgün ve başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir yere yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

5- Türk Tüketici Hukuku Millî Şerhi, akademik akışa uygun olarak, sadece ilgili madde hakkında olmalıdır. Çelişki ve tekrardan kaçınmak amacıyla, yazarlar, kesinlikle diğer maddelere değinemez.

6- Bölümler, bilgisayar ortamında Windows veya Mac uyumlu orijinal Word programında yazılır. Bölümler, metin içinde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında kaleme alınır; dipnotlarda ise, yine Times New Roman yazı tipi, 10 punto ve 1 satır aralığı kurallarına uyulur. 

7- Dipnot sayfa altında yer alır. Metin içinde dipnot numarası noktalama işaretinden önce verilir.

8- Kaynakçada atıf şekilleri şöyledir:

Tıktık Yazıcı Çiğdem, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

Tanrıver Süha, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver Süha, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842.

Pelissier Thierry, Les obligations alimentaires: Unité ou diversité, Revue internationale de droit comparé, Vol. 14, N. 4, Octobre-Décembre 1962, p. 828-832; 12.4.2015 tarihinde http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13536 adresinden erişildi.

9- Dipnotta ilk atıf şekilleri şöyledir:

Tıktık Yazıcı Ç., Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

Tanrıver S., Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver S., Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842.

Pelissier T., Les obligations alimentaires: Unité ou diversité, Revue internationale de droit comparé, Vol. 14, N. 4, Octobre-Décembre 1962, s. 828-832; 12.4.2015 tarihinde http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_4_13536  adresinden erişildi.

10- Dipnotta ardıl atıf şekilleri şöyledir:

Pelissier, s. 829.

Tıktık Yazıcı, s. 21.

11- Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılacaksa, kaynakçada, aşağıda örneklendiği gibi, parantez içerisinde aynı eserleri birbirinden ayırt eden ibareye yer verilir.

Tanrıver S., Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Y. 2006, S. 64, s. 151-178.

Tanrıver S., Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 821-842 (Tanrıver, Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış) veya (Tanrıver, Armağan Makalesi) gibi...

12- Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılacaksa, dipnottaki ardıl atıflarda,  kaynakçada parantez içerisinde kullanılmış ayırt edici ibareyle, aşağıda örneklendiği gibi devam edilir.

Tanrıver, Armağan Makalesi, s. 155.

Tanrıver, Arabuluculuk Kurumuna Hukukî ve Sosyolojik Bakış, s. 155.

13- Her maddeye ilişkin Yargıtay kararlarının seçimi, yayım kuruluyla istişare hâlinde gerçekleşir. Fakat bölüm yazarının görüşü her zaman üstün tutulur.

14- Madde hükmü yanı sıra, özet ve seçilen Yargıtay kararlarının İngilizce çevirisinin yapılması, mezkûr maddeyi üstlenen yazarın sorumluluğundadır.   

15- Şerh bölümünün kendisine tahsisini kabul eden her yazar, işbu yazım kurallarının eki sayılan EK-1 isimli dosyada yer alan dilekçeyi doldurmak, imzalamak, imzalı dilekçe metnini scan ederek Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün enstitu@tuketicihukuku.org e-posta adresine göndermekle yükümlüdür.

16- Sahiplenilen şerh bölümleri, en geç 1.11.2015 (1 Kasım 2015) tarihinde tamamlanarak aynı e-posta adresine gönderilmek marifetiyle teslim edilir.

17- Her yazar, teslimle birlikte, işbu yazım kurallarının eki sayılan EK-2 isimli dosyada yer alan dilekçeyi doldurmak, imzalamak, imzalı dilekçe metnini scan ederek Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün enstitu@tuketicihukuku.org e-posta adresine göndermek külfetini haizdir.

18- Süresi geçtikten sonra yazılmış ve/veya gönderilmiş bölümler asla kabul edilmez, kesin sürenin dolması üzerine ihtar ve mehil aranmaksızın derhal temerrüde düşen gecikmiş yazarın sahiplendiği  bölüm başka yazara tevdi edilir.

19- Her yazar, hazırladığı bölümü güncelleyerek, eserin güncellenmesine katılmakla yükümlüdür. Güncelleme yükümlülüğü yerine getirilirken, her yazar, teamülden düşük kalmamak kaydıyla telif ücretinin azalacağını kabul eder.

20- Her yazar, güncelleme yükümlülüğünü, yine işbu yazım kurallarına uygun  olarak yerine getirir. Ne var ki, Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün e-posta ve telefonla ayrı ayrı iki defa yazarlara yapacağı güncelleme bildirimi, EK-1 isimli dosyada yer alan dilekçenin yerini alır. EK-4 isimli dosyada bulunan dilekçe de, EK-3 isimli dosyada bulunan dilekçenin yerini alır.

21- İki bildirim arasında ancak sonra gelenden itibaren üç aylık güncelleme süresi başlar. 

22- Herhangi bir yazarın güncellemelere katılma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ilgili bölümün şerhten çıkarılarak başka bir yazara tevdii hakkını, Tüketici Hukuku Enstitüsü’ne tanır.

23- Her yazar, kitap satış fiyatının %30 oranındaki telif payından yazarlar arasında yazılan madde sayısı ve kitap içerisindeki ağırlığı dikkate alınacak şekilde hakkaniyete uygun olacak tutarda Enstitü tarafından belirlenecek telif ücretinin kitapların piyasa sürülmesi ve satılmasından sonra kendisine ödeneceğini kabul eder. Kitapların satış fiyatı Enstitü tarafından piyasa şartlarına göre belirlenecektir.

 

TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

Av. Hakan TOKBAŞ